بررسی سیستم لوله ‌ای در ساختمان ‌های بلند

بررسی سیستم لوله ‌ای در ساختمان ‌های بلند

به جز سیستم قاب خمشی و سیستم باربر سازه ‌ای، نوع دیگری از سیستم ‌های ساختمان ‌سازی وجود دارد که به آن سیستم لوله ‌ای گفته می ‌شود. سیستم لوله‌ ای بسیاری از عیب ‌های قاب خمشی و باربر سازه ‌ای را رفع کرده و برای ساختمان ‌های بسیار بلند مثل آسمان‌ خراش‌ ها و برج ‌ها کاربرد دارد.

بررسی سیستم لوله ‌ای در ساختمان ‌های بلند بیشتر بخوانید »